top of page

QUẢNG TRƯỜNG CAO BẰNG

Tỉnh Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng được quy hoạch để phát triển và thu hút vốn đầu tư và xây dựng hạ tầng. Việc triển khai thiết kế và xây dựng quảng trường thành phố góp phần nâng cao hình ảnh địa phương, cũng như mang lại không gian tổ chức cho các sự kiện của thành phố.

bottom of page